NimNimTEE

Nim Nim đọc nghe cho vui tai. Lý do có Nim Nim là vì anh chủ shop nhạt quá, nên cần nêm nêm thêm muối cho nó bớt nhạt. Bạn hãy giúp anh chủ shop nim nim thêm muối đi. Chữ Tee trong T shirt. Tất cả những điều đó tạo nên “NimNimTee”